Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Het uitgangspunt van de AVG is dat persoonsgegevens niet zonder meer verwerkt en beheerd mogen worden door zorginstellingen. De AVG zorgt dus voor betere beveiliging van persoonsgegevens. De privacyrechten worden uitgebreid en versterkt. U kunt bijvoorbeeld aan organisaties vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Ook hebben organisaties toestemming van u nodig om uw persoonsgegevens te verwerken. Als diëtistenpraktijk werk ik met digitale persoonsgegevens, die verwerkt worden in een elektronisch patiënten dossier. In het elektronisch dossier staan gegevens van cliënten en van de behandeling. Ook zijn er koppelingen met internet. U heeft o.a. de mogelijkheid om via mijn website vragen te stellen of een afspraak te maken. Om over deze gegevens en informatie te mogen beschikken heb ik uw toestemming nodig (zie het toestemmingsformulier behandelovereenkomst onderaan deze pagina). Natuurlijk ga ik zorgvuldig om met deze gegevens en informatie (voor meer informatie, zie de privacyverklaring onderaan deze pagina). SiUSmile is volgens de AGV de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

·   Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

o  Voor zorgverlening

·  Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

·  U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een    folder of via de website.

·  De medewerker binnen SiUSmile Diëtistenpraktijk heeft zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

·  Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

·  Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in      principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen.       Dit is ter beoordeling van de behandelaar.


U heeft de volgende rechten:

·       Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

·       Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

·       Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

·       Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van       de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

·       Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

·       Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.


error: Content is protected !!